Nieuws

Let op:   Nieuwsbrieven worden verstuurd naar alle email adressen van onze leden:

2019 Speel Schema:   Link  KNLTB competitie, voorjaar 2020

________________________________________________________
Tennisvereniging ZNEO
 
 
Notulen Algemene Ledenvergadering 26 maart 2019
 
Aanwezig: Joost Bouma (voorzitter), Ineke Wijnen (penningmeester), Ineke Schutte (secretaris), Jacob Borgman (bestuurslid), Elle vd Molen (bestuurslid), Frans le Roux (bestuurslid), Stefan Postema, Lukas Veenstra, Hans Buiter, Marjo Rook, Marieke Berghuis, Peter Krabbenbos, Gerard Sewuster, Ben Mulder, Alje Woltjer alleen bij agendapunt 5 en 6
Afwezig met kennisgeving: Alice van Ulsen (bestuurslid), Egbert Euser (bestuurslid), Jan Alix Uitham (kascommissie), Frounie Borgman
 
1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Hij is verheugd over de opkomst.
Toevoeging aan de agenda (op verzoek van Gerard Sewuster):
9a voortgang wintercompetitie
9b clubkampioenschappen
Agendapunten 5 en 6 worden aangehouden tot Alje Woltjer aanwezig is om verslag van de kascontrolecommissie te doen.
 
2. Notulen ALV 27 maart 2018
Ineke Wijnen vermeldt dat ze niet aanwezig was. De opmerking bij de rondvraag was van Ineke Schutte.
De notulen worden goedgekeurd.
 
3. Mededelingen van het bestuur
geen
 
4. Ingekomen stukken
Verslag kascommissie en bericht van de ledenadministratie, komen bij agendapunten 6 en 7 aan de orde.
 
5. Verslag en mededelingen penningmeester
2018 is financieel positief afgesloten.
Frans krijgt applaus voor zijn initiatieven m.b.t. de reclamedoeken.
Begroting: Verwacht wordt dat de elektriciteitskosten omlaag zullen gaan vanwege de zonnepanelen.
Een elektrische ketel zou voordeliger zijn. Hierover beslist de gemeente. Onderhoud van de banen is bij de gemeente aangevraagd.
Over vervanging van het kunstgras wordt binnenkort contact opgenomen met de wethouder  sportzaken. De vraag is hoe de gemeente Het Hogeland hiermee om gaat. Hans en Lukas vragen hierbij rekening te houden met de competitie.
Het is de bedoeling de buitenverlichting te vervangen door ledlampen. Gekeken zal worden naar mogelijkheden voor subsidie.
Het bestaande contract voor snelle vervanging van de huidige lampen kan misschien een belemmering zijn. Het contract is voor vijf jaar aangegaan, waarvan er nu drie om zijn.
De voorzitter noemt dat bij forse investeringen door de vereniging, de leden worden geraadpleegd d.m.v. een extra ALV.
Jacob vraagt of we moeten reserveren voor vervanging t.z.t. van de zonnepanelen (die nu gratis waren) en omvorming van de verlichting. De panelen hebben een waarde van 8 duizend euro. Verwachte levensduur 20 jaar.
De voorzitter stelt een reservering voor van 400 euro per jaar. Alje geeft aan dat die reservering er al is. Het gaat om de bestemming die we er aan toekennen.
 
6. Verslag kascommissie
Alje en Jan Alix hebben de cijfers in orde bevonden en geen onrechtmatigheden geconstateerd. Zij vragen de ALV decharge te verlenen aan de penningmeester over het boekjaar 2018 en de penningmeester hartelijk te bedanken voor alle bloed, zweet en tranen die voor de club zijn gevloeid. Zo geschiedt.
Dank aan de kascommissie. Volgend jaar bestaat de kascommissie uit Jan Alix Uitham en Hans Buiter. Alje meldt zich aan als reserve.
 
7. Verslag ledenadministratie
Bij afwezigheid van Egbert, doet Ineke Schutte het woord namens hem.
Het aantal leden is stabiel, nu 104. Het aantal jeugdleden is toegenomen; met dank aan Frenk.
De privacywetgeving had ook gevolgen voor onze vereniging. Ieder lid heeft zijn voorkeuren kenbaar kunnen maken. Helaas hebben weinigen dit gedaan. Binnenkort onderneemt Egbert een nieuwe poging.
 
8. Bestuursverkiezing
Jacob en Frans treden af na vele jaren van dienst.
De voorzitter bedankt beiden voor de plezierige samenwerking, Jacob met name voor de inzet van zijn financiële deskundigheid (al vanaf 2001) en Frans vooral voor de schrijverij en de inbreng van sponsoren.
Bloemen worden overhandigd. Het bestuur wordt verblijd met de toetreding van Stefan en Marieke als nieuwe bestuursleden.
Na verloop van tijd zal naar de taakverdeling gekeken worden.
 
9. Contributie
Alle aanwezigen zijn het eens met het voorstel de huidige contributie in 2020 te handhaven.
 
9a. Voortgang wintercompetitie
Er is onenigheid ontstaan n.a.v. het wijzigen van een wedstrijddatum buiten de wedstrijdcommissie om, waarna de wedstrijd reglementair als verloren werd bepaald met 6-0. Van beide kanten wordt het hoe en waarom toegelicht.
Voorstel/samenvatting:
Er is een rooster dat met (veel) moeite is samengesteld. Regel is dat daaraan wordt gehouden.
Uitzonderingen moeten mogelijk blijven in overleg met de wedstrijdcommissie die overzicht heeft van alle afwegingen.
Benadrukt wordt eerst telefonisch contact op te nemen, i.p.v. te mailen. Daarna kan in een mailbericht de gewijzigde afspraak vastgelegd worden.Een ad hoc oplossing over vervanging hoeft niet gemeld te worden.
Er komt voor het nieuwe seizoen een nieuwe wedstrijdcommissie. Voorstel is dan op de eerste zondag met alle spelers bij elkaar te komen en door te spreken hoe de gang van zaken zal zijn.
 
9b. Clubkampioenschappen
Er is zo weinig animo dat clubkampioenschappen enkel niet te organiseren zijn, dubbel met moeite.Hoe komt dit?
Enkele argumenten:  We worden ouder, drie dagen achter elkaar is teveel, het moet wel spannend zijn. Dit jaar viel de planning samen met de knltb competitie. Is beloning belangrijk? Liever een droge worst dan 100 euro!
Het is de bedoeling dit jaar wel weer clubkampieoenschappen te organiseren, die ook bij weinig aanmelding door zullen gaan.
Peter Krabbenbos meldt zich aan om mee te helpen organiseren.
 
10. Rondvraag en wvttk
Hans informeert hoe de ledverlichting bevalt bij de voetballers. Reactie: weinig hinder, niet unheimisch, wel positief. Bij de tennisvereniging in Ten Boer idem.
 
Marieke kondigt een bijeenkomst aan op 22 mei voor alle tennisverenigingen in de regio, georganiseerd door de nieuwe coördinator van de knltb.
 Elle vraagt om ballen voor de toss. Die worden ter plekke door de voorzitter tevoorschijn gehaald.
Om 21.45 uur sluit de voorzitter de vergadering, met dank aan de aanwezigen.
Er is nog tijd om de dorst te lessen.

Namens het bestuur,
Ineke Schutte-Hoogstraten, secretaris
Secretariaat:
Noordwolderweg 5
9785 AN Zuidwolde
050 3010408     0641590713